Vedtægter for Grundejerforeningen Appenæs-Syd

 

Navn og formål

1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Appenæs-Syd.
2. Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende:
1. Forholdet til offentlige myndigheder.
2. Ren- og vedligeholdelse samt udnyttelse af fællesarealer i henhold til den på den enkelte ejendomme tinglyste deklarationer.
3. Benyttelse af områdets veje og parkeringspladser.
4. Ren- og vedligeholdelse m.v. af de enkelte ejendomme og haver med henblik å at forebygge forhold, som kan virke skræmmende på området som villakvarter
eller være til gene for medlemmerne.
5. Foreningen er medlem af fællesudvalget for grundejerforeninger i Appenæs.


Medlemmer

3. I henhold til tinglyst deklaration skal ejerne af alle ejendomme beliggende i området Appenæs-Syd, omfattende Sandbakken, Hedetoften og Lyngbakken, være medlemmer af foreningen.


Generalforsamling

4. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighede:
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel
ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af budgetplaner, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
5. Indkomne forsalg.
6. Valg af formand/kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.
3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fremsendes til formanden og skal indeholde angivelse af de emner, der ønskes optaget på dagsordenen.
Bestyrelsen foranlediger indkaldelse udsendt hurtigst muligt, normalt med samme varsel som for den odrinære generalforsamling.
I presserende tilfælde kan indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling dog ske med 2 døgns varsel.
4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves der et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for gennemførelse af vedtægtsændringer.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om forhold, der ikke har været optaget på dagsordenen, når samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret.
5. Referat af det på generalforsamlingen passerede med angivelse af trufne beslutninger og afstemningsresultater skal optages i foreningens forhandlingsprotokol
og underskrives af dirigent og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Afstemning

5. 1. Ved afstemninger har hver ejendom 1 stemme.
Stemmeafgivningen skal foretages af ejeren personligt eller dennes ægtefælle.
2. Medlemmer, der på afstemningstidspunktet er i restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen, har ikke stemmeret.
3. Såfremt en ejendom er udlejet, kan ejeren ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen give lejeren eller administrator for ejendommen fuldmagt til at repræsentere sig.
4. Afstemninger skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt blot 1 af de stemmeberettigede deltagere kræver det.

Regnskab og kontingent

6. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.
2. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor og det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab
fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
3. Kontingent og eventuelle andre bidrag til foreningen fastsættes af generalforsamlingen.
4. Kontingent skal indbetales til kassereren til en af bestyrelsen fastsat dato.
Kontingent betales for 1 år af gangen.
Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller postgiro på foreningens navn.
På kontoen kan hæves med kassererens underskrift eller en af bestyrelsen bemyndiget person. Alle bilag attesteres af formanden.

Bestyrelse

7. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.
Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, dog således af formanden vælges på lige årstal og kassereren på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden ellet et flertal af bestyrelsen finder det fornødent.
3. Referat af bestyrelsesmøder med angivelse af trufne beslutninger skal optages i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

Sektioner

8. Efter vedtagelse på generalforsamlingen kan der oprettes sektioner med egen ledelse til varetagelse af lokale opgaver.

Opløsning

9. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de samme regler, som gælder for lovændringer.
Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue.
Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler den gældsforpligtelser, og opløsning forudsætter samtykke fra Næstved byråd.

Vedtægtsændringer

10. Ændringer i og tilføjelser til denne vedtægt skal godkendes af Næstved byråd. Næstved byråd godkender herved ovenstående grundejerforeningsvedtægt. Næstved den 24. juli 1980.


P.b.v.

Sv. Hansen / Arne Engborg


Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 1980.


L. Vinther, formand